Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ »Rendben

Citromsav biztonsági adatlap

BIZTONSÁGI ADATLAP
Citromsav-monohidrát Kiállítás/javítás kelte: 2011.02.28.
1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA
Márkanév: Citromsav-monohidrát
Gyártó: ………………………………
Forgalmazó/importáló: Mosómami Kft.
1171 Budapest, Szigetcsép u. 107.
Tel: +36 30 5128919
e-mail: info@mosomami.hu web: www.mosomami.hu
Forgalomba hozatalért felelős személy: Radnai Zoltán
Sürgősségi telefon: 06-30-512-8919, 06-30-3302121
Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:
(06 1) 476 6464, 06 80 201 199
2. A veszély meghatározása
Az anyag vagy keverék osztályozása:
44/2000. Eüm-Eszcsm rendelet szerint:
Xi – irritatív
R36 Szemizgató hatású
1272/2008/EK szerint:
2/5 oldal
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Címkézési elemek:
44/2000. Eüm-Eszcsm rendelet szerint:
Veszélyszimbólum(ok):
Xi – irritatív
R mondat(ok):
R36 Szemizgató hatású
S mondat(ok):
S26 Ha szembe jut, bő ízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
1272/2008/EK szerint:
Veszélyt jelző piktogrammok:
GHS07
Figyelmeztetések: FIGYELEM!
Figyelmeztető mondatok:
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Megfelelő óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Kiegészítő információ: -
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
Összetétel
EU szám
CAS szám Jelölés R mondatok Koncentráció
Citromsav-monohidrát 201-069-1 5949-29-1 Xi R36 100 %
4. Elsősegélynyújtás
A sérültet távolítsa el azonnal a veszélyeztetett övezetből, fektesse kényelmes helyzetbe, lazítsa meg szoros
ruhadarabjait. A sérültet takarja be, ne engedje lehűlni. Légzéskimaradás esetén adjon mesterséges
lélegeztetést. Minden esetben ki kell kérni az orvos tanácsát, szükség van azonnali orvosi felügyeletre!
Belélegzés esetén:
3/5 oldal
Vigye a sérültet friss levegőre, és helyezze nyugalomba. A termék belélegzése vagy az általa okozott marás
esetén azonnali orvosi segítség szükséges. A mérgezés első tünetei több óra eltelte után jelentkezhetnek,
ezért legalább 48 órás orvosi felügyelet szükséges. Eszméletvesztés veszélyes esetén a pihentetés és a
szállítás stabil oldalfekvő helyzetben történjen.
Bőrre kerülés esetén:
A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani, majd lemosni bő vízzel.
Szembe jutás esetén:
Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel öblítse legalább 15 percen keresztül, miközben húzza szét a
szemhéjat ujjaival.
Lenyelés esetén:
Lenyelés esetén - ha a sérült eszméleténél van - mossa ki a száját vízzel. Azonnal orvost kell hívni. Hánytatni
tilos!
5. Tűzvédelmi intézkedések
Oltóanyag:
Megfelelő tűzoltószerek: CO2, hab
Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyagok: Nem ismert
Tűz esetén felszabaduló anyagok: Nem ismert
Különleges védőfelszerelés: Tűzoltásba beavatkozók részére nincs szükség különleges
védőfelszerelésre
Az anyagból vagy a keverékekből származó különleges veszélyek:
Táplálja az égést!
6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
Konzultálni kell szakértővel! Zárja le a szennyezett területet, és akadályozza meg a csatornába jutást. Vegyen
fel védőruházatot. A kiömlött anyagot edényekbe kell gyűjteni. Óvatosan össze kell gyűjteni a maradékot,
azután biztonságos helyre kell vinni. Szellőztessen ki és a kiszóródás helyét mossa fel, amíg teljesen el nem
tűnik a szennyezés. A felitatáshoz használjon abszorbenseket.
7. Kezelés és tárolás
Kezelés: Nincs különösebb előírás. Kerülje a szemkontaktust az anyaggal.
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban hűvös helyen kell tárolni.
Közvetlen napsugárzástól és fagyástól védeni kell.
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
Légzésvédelem: Nem szükséges
Kézvédelem: Gumikesztyű használata szükséges (EN 347 III. kat.)
Szemvédelem: Védőszemüveg vagy maszk használata ajánlott
Bőrvédelem: Védőcipő használata szükséges (EN 347)
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
4/5 oldal
Fizikai állapot : kristályos anyag vagy por
Szín: fehér
Szag: szagtalan
pH-érték: 1,8 (5%-os vizes oldat, 25 C-on)
Olvadáspont 135-152 C
Forráspont: n. a.
Gyulladáspont: n. a.
Tűzveszélyesség: nem gyúlékony
Robbanás veszélyes tulajdonságok: n. a.
Oxidáló képesség: n. a.
Gőznyomás: n. a.
Relatív sűrűség: 1,542 g/cm3
Oldékonyság vízoldhatóság: oldódik
Poláros oldószerben (etanol): oldódik
Apoláros oldószerben (n-oktanol): oldódik
Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): n. a.
Viszkozitás: n. a.
Gőzsűrűség: n. a.
Párolgási szám: n. a.
10. Stabilitás és reakciókészség
Stabilitás: Stabil készítmény
Helyzetek melyeket kerülni kell: Nem ismert
Anyagok melyeket kerülni kell: Nem ismert
Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert
Veszélyes reakciók: Nem ismert
11. Toxikológiai adatok
Toxicitás:
Xi - irritatív
R36 Szemizgató hatású
12. Ökológiai információk
Perzisztencia és lebonthatóság: Nem ismert
Bioakkumulációs képesség: Nem ismert
Az anyag nem veszélyes a vízi és nem vízi környezetre.
A talajba és csatornába való kerülést meg kell előzni!
13. Ártalmatlanítási szempontok
Megfelelő égetőműben a vonatkozó szabályok figyelembe vételével égessük el.
Vonatkozó szabályozások: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 16/2001. sz. KÖM rendelet a
hulladékok jegyzékéről, 98/2001. sz. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről, 120/2004. sz. Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az
onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről
5/5 oldal

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.